Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH nebo také JPO) jsou zřizovány městy nebo obcemi. Skládají se ze členů Sdružení dobrovolných hasičů (SDH), kteří nevykonávají činnost v těchto jednotkách jako své zaměstnání. Působí na úseku požární ochrany, podílejí se na vytváření podmínek pro ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a na poskytování pomoci při živelních pohromách a dalších nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku.

Nemalou zásluhu mají také na výchově mládeže a na udržování kulturních tradic v duchu prastarého hasičského hesla Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.

Naše SDH je registrováno pod Okresním sdružení hasičů v Berouně.